PRIVACYVERKLARING

 

 

 

Hill West respecteert de privacy van zijn cliënten en gebruikt uw gegevens uitsluitend aangeboden via email of telefonisch contact bij aanvraag van

een offerte of boeking op locatie, in het bijzonder cliënten hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf,

het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Hill West, wonende te ,  Vlaardingen.

 

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Hill West. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Contactpersoon: emailadres en telefoonnummer

 • locatie van optreden

 • uw betalingsgegevens

 

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • het onderhouden van contact met u betreffende een optreden en de betaling daarvan

Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor het maken van

 • Offertes

 • Facturen

 • en controle uw betaling(en)

 

wij doen u geen gerichte reclame of andere commerciële post / mails toekomen

en wordt u ook niet telefonisch benaderd voor het aanbieden van reclame of andere commerciële zaken

 

op de website in de daarvoor bedoelde agenda

 •  in de agenda staan uitsluitend openbare optredens mits anders overeen gekomen

 

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register / agenda.

 

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hillwestsings@gmail.com.

 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van offerte / factuur en een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

 1. U zal geen commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar expliciet om verzoekt en daar toestemming voor geeft kunt u deze ontvangen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: hillwestsings@gmail.com.

 2. Uw gegevens worden niet doorgegeven en of gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

Artikel 10 - Contact

 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of boekingen, kunt u zich richten tot: 

Freek Westerduin & Hill West, - hillwestsings@gmail.com, +31614781815.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf  2 juni 2018 tot nader order. 

                                                                                                       

 

 

LET OP.!

Doen van valse aangifte betreffende onze PRIVACYVERKLARING , (valse beschuldiging (lasterlijke aanklacht) en valse melding). 

Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij wet, in artikel 188 Wetboek van Strafrecht.

Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld.

De gemaakte kosten (minimaal 10.000,00 euro per geval) en rechtsprocedures worden op hem of haar verhaald die de vals aangifte deed.

hier Uw advertentie

klik hier >>

the home station of
Hill West
always and forever

Clays Country Radio

Still "To Country For Country"